Hukuksal Bakış - FORUM
Nafaka Cezasının İnfazı - Yazdırılabilir Versiyon

+- Hukuksal Bakış - FORUM (http://hukuksalbakis.com/form)
+-- Forum: Forum Yardımı ve Duyurular (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: Hukuksal Tartışmalar (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Konu: Nafaka Cezasının İnfazı (/showthread.php?tid=83)


Nafaka Cezasının İnfazı - Fatih TÜRK - 12-24-2008 09:32 AM

Herkese kolay gelsin. Nafaka ödememe sebebiyle verilen hapis cezası(genelde icra ceza mahkemelerinin hükmettiği cezalar) normal infaz rejimine mi tabi yoksa sanık hepisini mi yatıyor.


RE: Nafaka Cezasının İnfazı - Ramazan Ural - 12-24-2008 09:45 AM

CEZA İNFAZ YASASI VERİLEN TÜM CEZALARIN İNFAZINDA AYNI USUL VE YASALARA TABİ YANİ SANIK TAMAMINI YATMAMALI


RE: Nafaka Cezasının İnfazı - abdullahalgın - 01-06-2009 04:50 PM

mal beyanında bulunmamaktan dolayı verilen 10 günlük cezaların tamamı infaz oluyordu. nafaka ödememekten kaynaklanan hapis cezalarınında hukuki kaynağı İİk olduğuna göre nafaka ödememekten dolayı verilen hapis cezaları tamamı infaz olur kanatindeyim


RE: Nafaka Cezasının İnfazı - Ramazan Ural - 01-07-2009 10:45 AM

ben de malbeyanı czalarının infazından yola çıkmıştım
benim de bildiğim kadarıyla 10 günlük cezanın 4 gününü yatıyorlardı
bu şekilde kendi yaşadığım pek çok örnek var


RE: Nafaka Cezasının İnfazı - İlyas ÖZKAN - 01-08-2009 07:48 AM

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Yerel Mahkeme 09.09.2004 tarihli kararı ile Işık Yıldırım'ın 26.05.2004 gününde gerçekleştirdiği nafaka hükmüne uymama eylemi sebebiyle İİY'nın 344/1. maddesi uyarınca 10 tarih hafif hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermiş, bu karar kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşmiştir.

Bilahare yeni kanuni düzenlemeler sebebiyle uyarlama kararı istenmesi üzerine Yerel Mahkeme bu kez 01.06.2005 tarih ve 2953-3121 s. kararı ile, 5358 s. Kanun ile gerçekleştirilen değişiklik sonucu İİY'nın 344/1. maddesine nafaka hükmüne uymama eyleminin karşılığı olarak tazyik hapsinin getirildiğini, bu değişikliğin hükümlünün lehine olduğunu belirterek, Işık Yıldırım'ın nafaka hükmüne uymama eyleminden dolayı İİY'nın 344/1. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına karar vermiş, bu karar da taraflarca kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşmiştir.

Adalet Bakanı tarafından, anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulması üzerine Özel Daire, 1 Haziran 2005 gününde yürürlüğe giren iki farklı kanunun İİY'da değişiklik gerçekleştirdiğini, bunlardan 5252 s. Kanunun 5349 s. Kanun ile değişik 7. maddesi ile, yasalardaki hafif hapis cezalarının idari para cezasına dönüştürüldüğünü, yine Resmi Gazetenin 1 Haziran 2005 günlü mükerrer sayısında yayımlanarak aynı tarih yürürlüğe giren 2004 günlü İcra ve İflas Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair 5358 s. Kanunun 7. maddesi ile, İİY'nın 340. maddesinde yazılı eylemin yaptırımının 3 aya kadar tazyik hapsine dönüştürüldüğünü, bu iki kanuni düzenlemeden 5252 s. Kanunun daha lehe sonuç verdiğini, bu sebeple uyarlama sonucu hükümlüye tazyik hapsi yerine idari para cezası verilmesi gerektiğini belirterek önceki hükümü bozmuş, ancak idari para cezasının saptanması sırasında, kesinleşmiş önceki ilamda belirtilen hafif hapis cezası süresinin tarih ölçütü olarak esas alınması gerektiğine işaret ederken 10 tarih yerine hataen 30 günlük süreden bahisle, hükümlünün bu süre karşılığı 600 YTL idari para cezası ile cezalandırılmasına, hükmün sair kısımlarının aynen bırakılmasına karar vermiştir.

Yargıtay C.Başsavcılığı ise, kesinleşmiş önceki ilamdaki hafif hapis cezasının 10 tarih olması sebebiyle idari para cezasının da bu süre esas alınarak 200 YTL olarak saptanması gerektiğini, ayrıca Yerel Mahkemenin bozulan ek kararının esas numarasının Yargıtay ilamında yanlış yazıldığını belirterek itiraz etmiştir.

Somut olayda;

Özel Dairenin lehe kanunun belirlenmesi hususunda kabul ettiği ölçütler ve hükmün kesinleşmesinden sonra 01.06.2005 gününde yürürlüğe giren iki ayrı Yasadan 5252 s. Kanunun 7. maddesinin daha lehe sonuç doğurduğu, bu sebeple evvelce hükmolunan hafif hapis cezasının, tazyik hapsi yerine idari para cezasına dönüştürülmesi gerektiği yolundaki saptamaları yerindedir.

Ancak, hafif hapis cezasının 5252 s. Kanunun 7. maddesi uyarınca idari para cezasına dönüştürülmesi sırasında tarih ölçütü olarak, önceki kesinleşmiş ilamda tayin ve takdir edilen 10 tarih yerine, aynı tarih incelenen sair ilamlarla karıştırılarak bu sürenin kararda 30 tarih olarak belirlendiği ve hesaplamanın da buna göre yapılıp fazla ceza tayin edildiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla isabetli bulunan Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının kabulüne karar verilmelidir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1- Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

2- Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 18.09.2006 tarih ve 4125-5594 kararının KALDIRILMASINA,

3- Adalet Bakanının isteminin kabulü ile, İnegöl İcra Ceza Mahkemesinin 01.06.2005 tarih ve 2953-3121 s. kararının 5271 s. CYY'nın 309/4-(d) maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA,

4- Ancak bu husus yeniden yargılama icrasını gerektirmediğinden, 5320 s. Kanunun 8. maddesi uyarınca yürürlükte bulunan 1412 s. CYUY'nın 322. maddesiyle tanınan yetki kullanılmak suretiyle Işık Yıldırım'ın 5349 s. Kanun ile değişik 5252 s. Kanunun 7. ve 5237 s. TCY'nın 52/2. maddeleri dikkate alınarak 10 tarih hafif hapis karşılığı idari para cezası ile cezalandırılmasına,

Kabahatliye verilen cezanın günlüğü takdiren 20 YTL'den hesaplanarak sonuç olarak 200 YTL idari para cezası ile cezalandırılmasına, infazın bu miktar üzerinden yapılmasına, hükmün sair kısımlarının aynen bırakılmasına,

5- Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 28.11.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


RE: Nafaka Cezasının İnfazı - Fatih TÜRK - 01-08-2009 03:30 PM

Başka bir forumdan aynen ekliyorum.

Eklemiş olduğunuz Yargıtay kararı genel bir durumu ifade etmiyor, özel bir durumu ifade ediyor.
Özel durum;
Nafaka ödememe suçu 1 Haziran 2005 tarihinden önce oluşmuş ise ilgili hapis cezası lehe kanun uygulaması çerçevesinde günlük 20 YTL idari para cezasına çevrilir. Suç tarihi önemlidir.
1 Haz.2005 tarihinden sonraki nafaka suçlarında hapis cezası paraya çevrilmez.